Definicje
BeMyBride – sklep internetowy znajdujący się pod adresem bemybride.pl prowadzony przez firmę pro-self.design Agnieszka Ruszkiewicz-Kocik mieszczącą się pod adresem 92-701 lódź, Borki 1b, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 7281827001, REGON: 472953390.
Sklep Internetowy – sklep znajdujący się pod adresem bemybride.pl
Kanały komunikacji – sklep internetowy (bemybride.pl), profil Facebook (fb.com/pro-self.sk), blog (pro-self.blogspot.com), rozmowa telefoniczna, spotkanie biznesowe lub targowe, kontakt poprzez pocztę elektroniczną pod adresem www.pro-self@wp.pl, ww.pro-self.sk@wp.pl , biuro@bemybride.pl

§ 1 Informacje ogólne
1. Wlaścicielem Sklepu jest BeMyBride. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Kanałów komunikacji.
2. Właścicielem marki BeMyBride oraz firmy pro-self design i administratorem danych jest BeMyBride.
3.Dane osobowe zbierane przez nas za pośrednictwem Kanałów komunikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Dokładamy szczególnych starań dla poszanowania prywatności Klientów korzystających z usług BeMyBride poprzez Kanały komunikacyjne związane z naszą dzialalnością.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. BeMyBride zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a)
– rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem – Podstawa prawna : niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– złożenia zamówienia przez Kanały komunikacji, podania danych w trakcie rozmowy telefonicznej, spotkania biznesowego oraz spotkan targowych *
b) składania zamówienia w Sklepie internetowym lub poprzez wymienine wyżej formy oznaczone * w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna : niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
d) udzielenia komentarza pod zdjęciem naszego produktu prezentowanym na portalach społecznosciowych: fb, Instagram, blog – w takim przypadku klient dobrowolnie podaje imię i nazwisko lub nik oraz zdjęcie będące integralna częścią profilu w/w portal społecznościowych
3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym BeMyBride, lub poprzez wymieione wyżej formy oznaczone * Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość;
– kraj (państwo);
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, ktore ma prawo zmienić.
W przypadku kontaktu poprzez Kanały komunikacji klient ma podgląd do przekazywanych przez siebie danych osobowych w ciągłości korespondencji jaką prowadzi w celu złożenia i realizacji zamówienia
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość;
– kraj (państwo);
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
e) dane niezbędne do realizacji zamówienia niezbedne do przygotowania składu tekstu zaproszenia oraz pozostałych elementów papeterii ślubnej oferowanych BeMyBride.
Tymi danymi są:
– imiona i nazwiska osób zapraszających na daną uroczystość
– miejsce uroczystości – nazwa I adres kościoła, USC, uczelni, etc….
– miejsce zabawy weselnej/uroczystego obiadu/przyjęcia – nazwa i adres restauracji / sali weselnej/ etc…
– data i godzina uroczystości
– numery telefonów – podawane w celu uzyskania przez klienta (zamawiającego) inf. dot. potwierdzenia przybycia zaproszonych gości na uroczystość
– imiona i nazwiska zaproszonych gości
– skład menu / drinków
Powyższe dane klient podaje także w przypadku skaldania zamówienia przez formy oznaczone *
UWAGA: klient ma prawo odmówić podania danych opisanych w pkt. e, wówczas w składzie tekstu w miejscu danych wpisywane są kropki umożliwiające samodzielne uzupełninie przez klienta brakujących informacji.
Klient podaje swoje imię i nazwisko lub nik dobrowolnie w przypadku udzielenia komentarza pod zdjeciem naszego produtu prezentowanym przez portal społecznościowy: fb, Instagram lub bloga
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b)numer NIP
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Podczas korzystania z Facebook, Instagaram etc… dane pobierane sa zgodnie z polityką prywatności w/w platform
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym BeMyBride blogu, funpagu fb lub instagarmie
Podstawa prawna
– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
11. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym I pozostałych formach działaności firmy pro-self takie jak: imię,nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna
– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
12.Dane osobowe przekazywane pro-self design podawane są przez klienta dobrowolnie, w związku z zawieraną umową sprzedaży lub świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu BeMyBride, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta. To samodotyczy składania zamowienia poprzez inną forme konatktu messenger, mail etc…
Brak danych potrzebnych do realizacji zamówenia opisanych w pkt.5e bedzie skutkowało pozostawieniem wolnych miejsc do samodzielnego uzupełnienia danych przez zamawiającego.

§ 3 Sposób i czas przechowywania danych, udostępnianie lub powierzanie innym podmiotom

1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta pro-self design przy prowadzeniu Sklepu Internetowego oraz fanpage na fb, instagramie, blogspot.
Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom firmy pro-self co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy)
Podmioty przetwarzające:
Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, drukarskie, kurierskie, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
Administratorzy:
Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Korzystamy z platformy FB, Instagram, messenger, wp. Usługodawcy ci świadczą również usługi płatności elektronicznych I bankowych.
Klient sam określa formę płatności na rzecz BeMyBride wpłacając określona kwotę na podane na stronie konto. Numer konta wysyłany jest również na podany adres mail w podsumowaniu zamówienia złożonego przez Sklep Internetowy. Konto podane jest również podczas składania zamówienia przez poczte elektroniczną, oraz aplikację messenger – klient dokonuje wpłaty w wybrany przez siebie sposób.
2. Lokalizacja
Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a. na komputerze chronionym hasłem, nasz Sklep internetowy obsługiwane jet w firmie home.pl i posiada certyfikat SSL, dane są szyfrowane, podawane za pośrednictwem platformy Fb I Instagram dane jak rowniez wp. Przechowywyane są na serwerach w/w firm I podlegają ich polityce prywatności.
b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez nas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić pro- self design i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
c. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez pro-self design tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4.W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe adresowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
Dane opisane w § 5e, mogą byc przekazane drukarni w celu wykoania niezbednych do realizacji zamówienia wydruków
5. Klient dokonuje płatności za zamówienie w wybrany przez siebie sposób na wskazane przez nas konto.
6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi,analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego BeMyBride do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
7. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach I usługach dostępnych w Sklepie Internetowym BeMyBride.
8. BeMyBride w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP
1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez pro-self produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w Sklepie Internetowym produktów.
2.wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne : po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3.
Wykorzystujemy cookies własne w celu:
analizy i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
4.Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
7. Sklep internetowy może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez BeMyBride przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu I udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. BeMybride nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, które powierzają nam swoje dane:
1. Prawo do cofnięcia zgody
– podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił BeMyBride. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania I nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem firma pro-self design może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
– podstawa prawna: art. 21 RODO.
Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli firma pro-self, przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
W przypadku zamieszczania reklamy przez BeMyBride na portalu FB i Instagram klient może wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania materiałów reklamowych ze strony BeMyBride zwracając się bezpośrednio do administratora FB i Instagram – zamieszczone tam reklamy podlegają polityce prywatności i regulaminowi platformy FB i jego firmy Instagam. https://www.facebook.com/business
BeMyBride nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się reklamy naszych produktów podczas korzystania z fb i Instagram – korzystamy z płatnych reklam.
Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług ze strony sklepu Internetowego będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i BeMyBride nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
– podstawa prawna: art. 17 RODO.
Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, BeMyBride może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail (dane te zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług), adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, ( dane te zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– podstawa prawna: art. 18 RODO.
Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia bedzie skutkowało uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Klient nie będzie też otrzymywał żadnych komunikatów, w tym marketingowych – przesyłanych za pośrednictwem sklepu internetoweg, poczty elektronicznej oraz aplikacji messenger.
Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ogranicza się ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa and interesami, które realizuje administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych
– podstawa prawna: art. 15 RODO.
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o automatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z rzekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych
– podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku korzystania z platformy messenger kierujac prośbe bezpośrednio przez nią.
7. Prawo do przenoszenia danych
– podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych sobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, spełniamy żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, ktorych nie bedziemy w stanie społnić w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach w ciągu miesiąca od otrzymania roszczenia.
9. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres podany w punkcie 7
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
Zapewniamy Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. W sklepie BeMyBride stosowany jest certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
Podawane za pośrednictwe kanałów komunikacyjnych dane podlegaja szyfrowaniu zgodnie z polityką prywatności I zabezpieczeniami wp. Fb oraz google.
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Nigdy nie wysyłamy przypomnienia hasła !!! Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzymuje wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu BeMyBride, gdzie będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. Hasła nie nalezy udostępniac osobom trzecim.
Firma pro-self design oraz należacy do niej sklep internetowy BeMyBride nigdy nie wysyła korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro@bemybribe.pl
3. Data ostatniej modyfikacji polityki prywatności przypada na: 25.05.2018 r.

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 250px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://bemybride.pl/wp-content/uploads/2018/04/banner-2.jpg); }